بنام خدا

این  برگه تنها برای نشان دادن ارادت اینجانب به کشور ایران و  آن دسته از مردم شریف ایران پایه گذاری شده.

امیدوارم در راه گسترش فرهنگ و هنر دیرین ایرانی و  پدیدآوردن انگیزه و  سپاسگذاری از دلسوزان و خدمتگذاران راستین، گام بسزایی بردارم.

و با این امید که ما نیز به گونه ای باشیم که آیندگاه به نیاکانشان افتخار کنند.

 

صفا دانشور

 

 

Iran photo gallery in my Picasa